Almindelige betingelser for Produktsalg, Montagearbejde og Serviceydelser.

1. Generelt

Levering sker i henhold til industriens ”Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt indenfor disse lande”, kaldet NLM94 samt tillægsbetingelserne NPV99.

2. Leveringsomfang

Leveringsomfang fremgår af den indgåede aftale som helhed. Aftalens dokumenter udgøres af e-mails, tilbud, tegninger, beregninger, ordrebekræftelse mv. Hvis der er oplysninger i aftalens dokumenter, som er modstridende, vil de nyeste dokumenter med de pågældende oplysninger være gældende.

3. Arbejdets udførelse

Servicepræmien er beregnet under forudsætning af, at arbejdet kan udføres på hverdage i tidsrummet fra kl. 8:00 til 16:00, fredag til 15.30.

Skal arbejdet udføres udenfor dette tidsrum, vil overarbejdet blive faktureret særskilt.

4. Leveringssted

Levering sker EXW, Hejrevang 1, Allerød (Inco terms 2000). Hvis der er aftalt levering på en anden (eller flere) adresse(r), skal dette fremgå af aftalen. Hvis der ikke i aftalen er anført andet, er fragtudgifter til leveringsstedet(erne) IKKE inkluderet. Emballering til almindelig vejtransport er altid inkluderet i leverancen.

5. Pris

Prisen for den samlede leverance skal fremgå entydigt af aftalen. Alle priser er i DKK og ekskl. moms. Hvis andet ikke fremgår af aftalen, er prisen fast frem til levering og kan ikke ændres som følge af f.eks. prisstigninger fra underleverandører eller lignende. Der kan aftales tillægsydelser til leverancen. Pris og leveringsomfang af tillægsydelser skal aftales skriftligt og indgår herefter som en integreret del af aftalen.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra fakturadato, såfremt andet ikke fremgår entydigt af aftalen. Vi forbeholder os ret til at delfakturere en ordre.Hvis leverancen omfatter montagearbejde, vil den aftalte pris for montering faktureres ved montageafslutning.

7. Kreditvurdering

Guldager forbeholder sig retten til at kreditvurdere ordregiver. Oplysninger fremkommet ved kreditvurdering er strengt fortrolige og oplyses ikke til tredjepart.

8. Gebyrer, tillæg mv.

Faktura sendes via EAN eller e-mail. Vi forbeholder os ret til at pålægge et gebyr på 100 kr. pr. faktura sendt med post. Ved fakturering af de aftalte leverancer beregnes et miljøtillæg på DKK 60,-
Ved for sen betaling fremsendes rykker(e) som hver tillægges et gebyr på DKK 100,-.

9. Tilslutning el- og VVS

Tilslutning til el- og VVS er ikke inkluderet i tilbuddet med mindre dette fremgår særskilt.

10. Ansvar

Guldager er kun ansvarlig for skade, som vand fra vandbehandlings- og/eller korrosionsbeskyttelsesanlægget måtte forårsage, såfremt der fra Guldagers side er udvist fejl eller forsømmelse. Guldager kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ligeledes er Guldager ikke ansvarlig for skader som opstår som følge af force majeure. Guldager er desuden ikke ansvarlig for skader som følge af brugerens fejlagtige eller forsømmelige behandling af vandbehandlings- og/eller korrosionsbeskyttelsesanlægget, uanset om dette sker forsætligt eller ved uagtsomhed.

Oktober, 2019